Wymagany jest Flash Player 8 lub nowszy.
Zainstaluj najnowszą wersję.
Jesteś tutaj: Strona główna » Jak czytać fakturę?

Jak czytać fakturę?


 

Przykładowa faktura została  wystawiona:

1. za miesiąc kwiecień 2013r.
2. dla obiektu zakwalifikowanego do grupy taryfowej E1 tj. zasilany w ciepło z elektrociepłowni (wytwórca*; obce źródło ciepła) poprzez indywidualny węzeł cieplny będący własnością odbiorcy/nabywcy

* dla obiektów zasilanych z kotłowni osiedlowych i lokalnych wytwórcą ciepła jest ZPEC Sp. z o.o. (dostawca/sprzedawca)


Pozycje faktury:

I. Opłaty stałe

naliczane przez 12 m-cy w roku, bez względu na pobór ciepła; opłaty roczne pobierane w 12 miesięcznych ratach

1. zamówiona moc cieplna

opłata stanowiąca iloczyn mocy cieplnej [MW] zamówionej przez odbiorcę w danym roku umownym i ceny za zamówioną moc cieplną; wg taryfy wytwórcy.

2. usługi przesyłowe stałe

opłata stanowiąca iloczyn mocy cieplnej [MW] zamówionej przez odbiorcę w danym roku umownym i stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe; wg taryfy dostawcy.

II. Opłaty zmienne

naliczane za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór ciepła lub/i nośnika ciepła

1. zużycie energii cieplnej
opłata stanowiąca iloczyn pobranego ciepła [GJ] i ceny ciepła; wg taryfy wytwórcy; na podstawie comiesięcznych odczytów układów pomiarowo-rozliczeniowych.

2. usługi przesyłowe zmienne

opłata stanowiąca iloczyn pobranego ciepła [GJ] i stawki opłaty zmiennej za usługi przesyłowe;      wg taryfy dostawcy; na podstawie comiesięcznych odczytów układów pomiarowo-rozliczeniowych.

3. nośnik ciepła opłata stanowiąca iloczyn ilości nośnika ciepła [m3] pobranego do napełnienia i uzupełnienia ubytków w instalacji odbiorczej i ceny nośnika ciepła; wg taryfy wytwórcy; na podstawie comiesięcznych odczytów układów pomiarowo-rozliczeniowych lub w oparciu o zapisy dwustronnego (dostawca/odbiorca) protokołu (w przypadku braku pomiaru).

 

Załącznik do faktury zawiera:

1. numer punktu, adres punktu, grupę taryfową
2. dane układów pomiarowo-rozliczeniowych: numer licznika/wodomierza, daty odczytów, stan początkowy i końcowy, zużycie.
3. rozliczenie zużycia (np. podany % udziału)
4. podsumowanie dla punktu: dla wszystkich składników opłat okres rozliczenia, ilość, ceny jednostkowe oraz wartości netto i brutto.

 

Informacje dodatkowe:

1. Nadruk przelewu na fakturze stosowany jest dla odbiorców indywidualnych; dla pozostałych odbiorców -  jeśli wyrażą taką potrzebę.
2. Rok umowny - okres pomiędzy 1 września danego roku a 31 sierpnia roku następnego;
3. Okres rozliczeniowy - miesiąc kalendarzowy;
4. Termin wystawienia faktury - nie wcześniej niż ostatniego dnia okresu rozliczeniowego (którego dotyczy) i nie później niż siódmego dnia od jego zakończenia.
5. Data płatności - dzień uznania rachunku bankowego dostawcy lub dzień wpłaty w kasie dostawcy.