Wymagany jest Flash Player 8 lub nowszy.
Zainstaluj najnowszą wersję.

Pogotowie ciepłownicze

32 788 03 61

32 271 37 09

695 321 160

Akcja ekologiczna

Jesteś tutaj: Strona główna » Poradnik

Poradnik

Z CIEPŁA ZPEC SP. Z O.O.
MOŻNA KORZYSTAĆ PRZEZ CAŁY ROK.

Z CIEPŁA ZPEC SP. Z O.O. MOŻNA KORZYSTAĆ PRZEZ CAŁY ROK.

Sieć ciepłownicza pracuje przez cały rok i na życzenie każdego Odbiorcy może dostarczać ciepło nawet w miesiącach letnich. Proponujemy nowoczesne podejście do kwestii ogrzewania, w którym nie ma miejsca na przestarzały już termin "sezon grzewczy".


O włączeniu lub wyłączeniu ogrzewania decyduje Odbiorca ciepła. Dostawę ciepła jak i jej zakończenie rozpoczynamy na pisemny wniosek złożony przez administratora lub właściciela budynku (obiektu).


Wszystkie węzły cieplne należące do ZPEC Sp. z o.o. są wyposażone w urządzenia, które automatycznie uruchamiają wymienniki c.o. i ogrzewanie w budynku, jeśli temperatura zewnętrzna jest niższa od 14-16°C (tzw. regulacja pogodowa). Nie ma więc konieczności sztywnego wyłączenia urządzeń, automatyka sama może regulować dostawę ciepła w zależności od potrzeb. W większości budynków, jednak na wniosek administratorów, właścicieli, zwykle w miesiącu maju zamykamy zawory doprowadzające gorącą wodę do wymienników centralnego ogrzewania. Dla zwiększenia komfortu cieplnego odbiorców proponujemy, aby administratorzy zaniechali całkowitego wyłączania urządzeń grzewczych w okresie letnim.Pamiętaj! Sieć ciepłownicza pracuje przez cały rok i na życzenie każdego Odbiorcy można dostarczać ciepło nawet w miesiącach letnich.

Ma to znaczenie szczególnie np. podczas obfitych, ulewnych deszczy gdy jest zimno, mokro i nieprzyjemnie co ostatnio ma miejsce nawet w okresie letnim.

www.sezongrzewczynieistnieje.pl

DLACZEGO
WARTO MIEĆ CIEPŁO CAŁY ROK?

DLACZEGO WARTO MIEĆ CIEPŁO CAŁY ROK?

Korzystając z ogrzewania bez ograniczeń zapewnisz sobie i swojej rodzinie komfortowe warunki i bezpieczeństwo w swoim domu. Nowoczesne urządzenia zadbają o właściwe uruchamianie się węzła cieplnego i dostosują jego pracę do warunków zewnętrznych, a co za tym idzie płacisz tylko za ciepło z którego faktycznie skorzystasz.


Poprzez utrzymywanie odpowiedniej temperatury w domu:

 • zapobiegamy przeziębieniom zwłaszcza w okresach przejściowych czyli wiosną i jesienią
 • zapobiegamy wyziębieniu murów i spadkowi temperatury w pomieszczeniach
 • chronimy ściany i stropy przed zawilgoceniem


Zachęcamy do korzystania z ciepła przez CAŁY ROK!

www.sezongrzewczynieistnieje.pl/zalety_ciepla.html

CO TO JEST
NIELEGALNY POBÓR I JAKIE SĄ JEGO KONSEKWENCJE?

CO TO JEST NIELEGALNY POBÓR I JAKIE SĄ JEGO KONSEKWENCJE?

Przedsiębiorstwo energetyczne może wstrzymać dostarczanie ciepła, jeśli w wyniku przeprowadzonej kontroli układu pomiarowego, dotrzymania zawartej umowy i prawidłowości rozliczeń, zostało stwierdzone, że nastąpił nielegalny pobór ciepła (art. 6 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo energetyczne).

 Do nielegalnego poboru ciepła zalicza się:

 1. pobieranie ciepła bez zawarcia umowy z przedsiębiorstwem energetycznym,
 2. pobieranie ciepła niezgodnie z postanowieniami umowy sprzedaży, w tym:
  • z całkowitym lub częściowym pominięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego,
  • w wyniku dokonywania w układzie pomiarowo-rozliczeniowym uszkodzeń powodujących jego nieprawidłowe działanie,
  • samowolną manipulację w urządzeniu regulującym obliczeniowe natężenie przepływu nośnika ciepła.

 

Przedsiębiorstwo energetyczne obciąża opłatami nielegalnie pobierającego ciepło:

 • bez zawarcia umowy sprzedaży ciepła lub umowy o świadczenie usług przesyłania i dystrybucji ciepła w wysokości pięciokrotności cen za zamówioną moc cieplną i ciepło oraz stawek opłat stałych i zmiennych za usługi przesyłowe określonych w taryfie dla grupy taryfowej, której kryteria odpowiadają nielegalnie pobierającemu ciepło,
 • niezgodnie z warunkami określonymi w umowie sprzedaży ciepła lub umowie o świadczenie usług przesyłania i dystrybucji ciepła w wysokości dwukrotności cen i stawek opłat, określonych w taryfie dla danej grupy taryfowej oraz w wysokości kosztów poniesionych przy ujawnieniu i likwidacji tego poboru.

 

Przedsiębiorstwo energetyczne jest zobowiązane do bezzwłocznego wznowienia dostarczania ciepła, jeżeli ustanie przyczyna uzasadniająca wstrzymanie jego dostarczania.

JAK ZPEC SP. Z O.O.
ROZLICZA ZA CIEPŁO?

JAK ZPEC SP. Z O.O. ROZLICZA ZA CIEPŁO?

Sposób naliczania przez przedsiębiorstwo energetyczne opłat za ciepło oraz kalkulowania cen i stawek opłat za ciepło reguluje Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło.


Przedsiębiorstwo energetyczne opracowuje taryfę w sposób zapewniający pokrycie uzasadnionych kosztów i ochronę interesów odbiorców przed nieuzasadnionym wzrostem, cen i stawek opłat. Taryfy dla ciepła podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.


Prezes URE nie tylko zatwierdza, ale również kontroluje przygotowanie i stosowanie taryfy. URE w procesie zatwierdzania analizuje i weryfikuje koszty przyjmowane przez przedsiębiorstwo energetyczne do kalkulacji równoważąc interesy przedsiębiorstwa energetycznego i jego klientów, chroniąc ich przed nadmiernym, bezpodstawnym wzrostem cen i stawek opłat.


Nie ma dowolności w kalkulowaniu cen i stawek opłat za ciepło, kształtuje je Urząd Regulacji Energetyki.


Czytaj więcej: Jak czytać fakturę »

JAKA JEST RÓŻNICA
MIĘDZY LICZNIKIEM CIEPŁA A PODZIELNIKIEM?

JAKA JEST RÓŻNICA MIĘDZY LICZNIKIEM CIEPŁA A PODZIELNIKIEM?

Licznik ciepła to przyrząd pomiarowy przeznaczony do pomiaru ilości pobranego przez odbiorcę ciepła. Jego wskazanie jest podstawą do rozliczania się między dostawcą a odbiorcą ciepła. Podlega on kontroli metrologicznej organów administracji miar w zakresie: legalizacji, uwierzytelnienia, zatwierdzania typu. Ciepłomierz mierzy strumień objętości dostarczonego nośnika ciepła (wody) oraz temperaturę nośnika dostarczonego do odbiorcy i zwróconego do dostawcy. Zmierzone wartości fizyczne są przeliczane elektronicznie na wielkości zużycia ciepła w odpowiednich jednostkach GJ lub kWh lub MWh.


Podzielnik kosztów
montowany na grzejnikach centralnego ogrzewania zwany również podzielnikiem ciepła, to urządzenie służące do podziału kosztu ciepła zużytego przez obiekt (budynek) pomiędzy poszczególnych odbiorców (lokatorów, najemców). Odczyty podzielników mają na celu określenie udziału poszczególnego grzejnika w całkowitym zużyciu ciepła w danym budynku (obiekcie). Podzielniki kosztów w świetle obowiązujących przepisów nie mogą stanowić podstawy dokładnego określenia ilości pobranego ciepła ponieważ nie należą do przyrządów pomiarowych, ich wskazania nie są wyrażone w jednostkach fizycznych, nie podlegają legalizacji.

 

Podzielnik

Licznik ciepła

Rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania odbywa się przeważnie według zasad określonych regulaminami wewnętrznymi właściciela lub zarządcy obiektu. Rozliczenia są wykonywane z zastosowaniem obliczeń numerycznych przez wyspecjalizowane firmy rozliczeniowe z zastosowaniem algorytmów odpowiednich do określonego typu podzielnika z wykorzystaniem uregulowań określonych w regulaminach wewnętrznych właściciela (zarządcy).


ZPEC Sp. z o.o. jako przedsiębiorstwo ciepłownicze ma obowiązek rozliczania ciepła dostarczonego do odbiorców w oparciu o wskazania liczników ciepła.
Zgodnie z określonymi w ustawie Prawo energetyczne i aktach wykonawczych do tej ustawy przepisami liczniki ciepła są montowane w obiekcie każdego odbiorcy korzystającego z usług naszego przedsiębiorstwa.


Pamiętaj! Sprawa podziału kosztów ogrzewania pomiędzy lokatorów leży po stronie najemcy (zarządcy).

PROSTE RECEPTY
JAK LOKATOR POWINIEN OSZCZĘDZAĆ CIEPŁO I PŁACIĆ MNIEJ ZA OGRZEWANIE I CIEPŁĄ WODĘ.

PROSTE RECEPTY JAK LOKATOR POWINIEN OSZCZĘDZAĆ CIEPŁO I PŁACIĆ MNIEJ ZA OGRZEWANIE I CIEPŁĄ WODĘ.

Istnieje wiele skutecznych metod oszczędzania energii cieplnej. Jednak niektóre z nich nie wymagają żadnych nakładów finansowych, a jedynie pewnej konsekwencji i stanowczej, świadomej postawy w "gospodarowaniu" ciepłem. Jeżeli nie stać Cię na przeprowadzenie gruntownej termomodernizacji wykorzystaj poniższe proste porady, które sprawią że Twoje rachunki będą niższe.

 

Reguluj temperaturę za pomocą zaworu termostatycznego.

Dzięki termostatowi możemy sterować ilością wody w instalacji grzewczej, czyli zmniejszać lub zwiększać ilość ciepła dostarczanego do pomieszczenia
i tym samym mieć wpływ na wysokość rachunków za ogrzewanie.

W przypadku dłuższej nieobecności w mieszkaniu zawór termostatyczny powinien być przykręcony do minimum, nie mniej jednak niż do temperatury 16°C.

Wychłodzenie mieszkania poniżej tej temperatury może mieć negatywny wpływ na budynek, jego zawilgocenie i zagrzybienie. Warto również wiedzieć, że całkowite wyłączanie i ponowne włączanie ogrzewania zwykle skutkuje wyższymi opłatami za energię cieplną niż utrzymanie minimalnej, stałej temperatury w pomieszczeniu.

 


E
fektywnie wietrz mieszkanie.


Najlepsza i najskuteczniejsza jest szybka wymiana powietrza w mieszkaniu.

Przed wietrzeniem należy całkowicie zamknąć zawór termostatyczny przy grzejniku i odczekać ok. 10 min. Po tym czasie można na krótko, szeroko otworzyć okno.

Jeśli wietrzymy uchylając okno na dłużej, następuje stały spadek temperatury, a zawór termostatyczny na który oddziaływuje zimne powietrze otwiera się i maksymalnie oddaje ciepło przez grzejnik.

 
Nie zasłaniaj grzejników.


Nie należy zastawiać grzejników meblami, zasłonami czy suszonym praniem ponieważ blokuje to swobodny przepływ ciepła w dalsze części pomieszczenia.

W takim przypadku ogrzane powietrze zbiera się w okolicy grzejnika co wiąże się ze wzrostem zużycia ciepła i sytuacją w której ciepło z powodu utrudnionej cyrkulacji powietrza jest tylko w pobliżu grzejnika.

 

Zamontuj ekrany za grzejnikowe.

Ekrany chronią przed bezpośrednim nagrzewaniem ściany przy grzejniku i ucieczką ciepła na zewnątrz. Widać to zwłaszcza, jeśli grzejnik schowany jest we wnęce. Ekran ma za zadanie odbijać promieniowanie cieplne i izolować nie dopuszczając do nadmiernego i nie potrzebnego ogrzewania ściany.

 


Korzystaj ze słońca.

W okresach przejściowych wykorzystaj położenie budynku i jego nasłonecznienie.

W ciągu dnia, kiedy pomieszczenie jest ogrzewane przez promienie słoneczne, nie zasłaniaj okien.

 

Oszczędzaj ciepło w częściach wspólnych budynku.

Jeśli zauważą Państwo usterki w budynku:

 • brak szyb na klatkach schodowych, suszarniach, pralniach, piwnicach
 • nie domykające się drzwi wejściowe
 • ubytki w izolacji instalacji centralnego ogrzewania

należy je jak najszybciej zgłosić u Administratora budynku.

 

ABY OSZCZĘDZAĆ CIEPŁĄ WODĘ NALEŻY:

 • zakręcać wodę w czasie codziennego mycia zębów, mycia głowy czy podczas porannego golenia;
 • wymienić tradycyjne dwuuchwytowe baterie w domu na mieszalnikowe, termostatowe lub bezdotykowe - używając ich nie tracisz wody przy ustawianiu ciśnienia i temperatury wody;
 • wybierać prysznic zamiast wanny – kąpiel pod natryskiem może znacznie ograniczyć ilość zużywanej wody;
 • zamontować perlatory, czyli specjalne końcówki, które pozwalają zaoszczędzić ok. 30 proc. wody, jaką w gospodarstwie domowym zużywamy do wykonywania czynności, wymagających użycia tzw. bieżącej wody, a więc mycia, płukania.

 

Ciepła woda użytkowa z miejskiej sieci to produkt komfortowy i niezawodny, to gwarancja bezpieczeństwa Twojego i Twoich bliskich.

Wszystkie urządzenia do podgrzania wody znajdują się poza Twoim mieszkaniem co eliminuje zagrożenia związane z zatruciem tlenkiem węgla z powodu niesprawnych piecyków gazowych lub niedrożnych przewodów wentylacyjnych lub spalinowych.


Ciepła woda o stałej temperaturze dostarczana jest z miejskiej sieci poprzez instalację wewnętrzną bezpośrednio do łazienki i kuchni, tym samym znikają uciążliwości związane z corocznymi przeglądami piecyków i kanałów spalinowych.