Wymagany jest Flash Player 8 lub nowszy.
Zainstaluj najnowszą wersję.
Jesteś tutaj: Strona główna » O firmie » RODO » Informacja o przetwarzaniu danych dla właściciela gruntu lub innej osoby posiadającej prawo do dysponowania gruntem

Informacja o przetwarzaniu danych dla właściciela gruntu lub innej osoby posiadającej prawo do dysponowania gruntem

Informacja o przetwarzaniu danych dla właściciela gruntu lub innej osoby posiadającej prawo do dysponowania gruntem

 

Z uwagi na art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako: Rozporządzenie 2016/679, informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu
(41-800), przy ul. Goethego 3 (dalej jako: ZPEC Sp. z o.o. /Administrator);
2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych pod adresem e-mail: iod@zpec.pl lub przesyłając korespondencję na adres Administratora danych z dopiskiem „IOD”;
3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ZPEC Sp. z o.o., w oparciu o podstawę prawną przetwarzania, tj.: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 2016/679, który wynika z art. 32 ust. 4 pkt 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
wynikającym z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w oparciu o podstawę prawną przetwarzania, tj.: art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679, w zakresie ekonomicznego uzasadnienia przebiegu sieci ciepłowniczej;
4) Pani/Pana dane osobowe, tj.: imię i nazwisko, adres nieruchomości oraz numer księgi wieczystej zostały pozyskane od wspólnoty mieszkaniowej, której jest Pani/Pan członkiem;
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy lub podmioty, działające w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom wspierającym bieżącą działalność Administratora, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 2016/679. W uzasadnionych przypadkach, kiedy ZPEC Sp. z o.o. zostanie stroną umowy o dofinansowanie projektów współfinansowanych ze środków UE, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być również instytucje wdrażające, instytucje pośredniczące oraz właściwe ministerstwa;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przez okres:
umieszczenia uzbrojenia w gruncie;
obowiązkowego dokumentowania płatności za ustanowienie służebności dla organów skarbowych,
trwałości projektu, w przypadku, kiedy ZPEC Sp. z o.o. będzie stroną umowy o dofinansowanie,   
w zależności od tego, który z tych okresów będzie dłuższy;
7) posiada Pani/Pan:
prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, zgodnie z art. 15 Rozporządzenia 2016/679,
prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia 2016/679,
prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie art. 18 Rozporządzenie 2016/679, jednakże z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia 2016/679,
prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, określone w art. 21 Rozporządzenie 2016/679, w przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679, w prawnie uzasadnionym interesie Administratora,
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że dane przetwarzane są w sposób niezgodny z obowiązującym prawem;
8) jednocześnie nie przysługuje Pani/Panu:
prawo do usunięcia danych, określone w art. 17 Rozporządzenia 2016/679, jednakże z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 1 Rozporządzenia 2016/679,
prawo do przenoszenia danych, określone w art. 20 Rozporządzenia 2016/679,
z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c / art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679 oraz z uwagi na fakt, iż dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany;
9) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.