Wymagany jest Flash Player 8 lub nowszy.
Zainstaluj najnowszą wersję.
Jesteś tutaj: Strona główna » O firmie » Fundusze Europejskie

Fundusze EuropejskieAktualności

Zgłaszanie nieprawidłowości

www.mapadotacji.gov.pl

Regulamin udzielania zamówień w zakresie projektów współfinansowanych ze środków programu operacyjnego

Ponad 40 mln zł na inwestycje w ciepło i poprawę jakości powietrza

Dnia 31.01.2020 r. ZPEC Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (Konkurs nr POIS/1.7.2/4/2019) podpisało dzisiaj umowę o dofinansowanie dla projektu: "Budowa sieci ciepłowniczej dla osiedli Rokitnica i Helenka w Zabrzu połączona z likwidacją dwóch kotłowni osiedlowych".

Inwestycja ta planowana jest na lata 2020 - 2023 i będzie polegać na budowie 9,228 km sieci ciepłowniczej łączącej Elektrociepłownię Fortum Miechowice z dzielnicami Zabrze Helenka oraz Zabrze Rokitnica a także rozbudowę sieci ciepłowniczej w tych dzielnicach. W efekcie inwestycji zostanie zlikwidowana ostatnia węglowa kotłownia w dzielnicy Helenka (moc zainstalowana 11, 64 MW) oraz kotłownia gazowa, szczytowo-olejowa w dzielnicy Rokitnica (moc zainstalowana 6,3 MW).

Elektrociepłownia Miechowice, do której zostaną przyłączone sieci osiedlowe w dzielnicach, jest częścią systemu ciepłowniczego Fortum Silesia S.A. System ten spełnia warunki efektywnego systemu ciepłowniczego.

W wyniku inwestycji przewiduje się zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 64 102, 84 GJ/rok oraz szacuje się roczny spadek emisji gazów cieplarnianych o 1 572, 58 Mg równoważnika CO2/rok, spadek emisji pyłów: 16, 61 Mg/rok.

Łączny przewidywany koszt budowy sieci ciepłowniczej łączącej dzielnice Zabrze Helenka i Zabrze Rokitnica ze źródłem szacuje się na 40 799 555,10 zł przy dofinansowaniu w ramach POIiS 14 300 000 zł.

Celem głównym projektu jest poprawa stanu powietrza poprzez zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń powietrza powstających w procesie spalania w kotłowniach osiedlowych oraz dodatkowo umożliwienie zasilenia obiektów dotychczas nie zasilanych z sieci ciepłowniczej (ogrzewanych obecnie, głownie przez kotły węglowe) w ciepło pochodzące ze źródeł wysokosprawnej kogeneracji.

Inwestycja to czystsze powietrze dla mieszkańców Zabrza oraz szansa dla wszystkich, których czeka ustawowa konieczność wymiany starych pieców węglowych.

 

Dofinansowanie dla ZPEC Sp. z o.o. na walkę z niską emisją

W dniu 15.01.2018 r. Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o., dzięki wsparciu władz Miasta znalazło się w gronie firm, które w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, poddziałania 1.7.2 „Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w województwie śląskim” podpisało umowy z WFOŚiGW w Katowicach jako Instytucją Wdrażającą. Dofinansowanie podpisanych umów ze środków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ dotyczy dwóch projektów ZPEC Sp. z o.o. :

1) „Modernizacja sieci ciepłowniczej w Zabrzu - przebudowa sieci z kanałowej na preizolowaną”

2) „Uciepłownienie  centrum  Zabrza  obejmujące  obszar  w obrębie: Elektrociepłowni Fortum Zabrze S.A., ul. Wolności, Bytomską i Powstańców Śląskich w tym osiedle Zandka - Etap III i IV”

 

 

Projekt pierwszy przewiduje wymianę 2,24km sieci ciepłowniczej od Multikina do ul. Jagiellońskiej, wzdłuż ul. Korczoka oraz wzdłuż ul. Klonowej w Zabrzu. Planowany  szacowany  całkowity  koszt  realizacji  tego  projektu  to 9,988 mln PLN, przy dofinansowaniu w wysokości 3,578 mln PLN (44,65% kosztów kwalifikowanych). Zadanie będzie realizowane w latach 2017-2021.

Projekt drugi obejmuje budowę 1,57km sieci  ciepłowniczej  oraz  przyłączy do 9 budynków mieszkalnych na osiedlu Zandka wraz z zabudową 9 szt. dwufunkcyjnych węzłów cieplnych w tych budynkach. Planowany szacowany całkowity koszt realizacji tego projektu to  4,435 mln PLN, przy dofinansowaniu 2,966mln PLN (85% kosztów kwalifikowanych). Inwestycja  będzie  realizowana w latach 2018-2020.

Jednym z głównych celów projektów jest zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza. Oba zadania wpisują się w Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Zabrze i będą miały istotny wpływ na poprawę stanu powietrza w naszym mieście oraz działanie mające na celu kompleksową likwidację niskiej emisji na terenie województwa śląskiego. Planowany efekt ekologiczny obu zadań to szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych o 1227,97 ton równoważnika CO2/rok oraz spadek emisji pyłu o 4,117 Mg/rok.

Podpisana umowa z WFOŚiGW w Katowicach dotycząca uciepłownienia centrum Zabrza w tym osiedla Zandka  jest jednocześnie jedną z najważniejszych inwestycji ZPEC Sp. z o.o. na najbliższe lata. Inwestycja stanowi ukoronowanie kilkuletnich starań Prezydent Miasta Pani Małgorzaty Mańki-Szulik o podłączenie zabytkowego osiedla do miejskiej sieci ciepłowniczej, na którą czekają mieszkańcy Zandki, a która to sieć jest od kilku lat sukcesywnie rozbudowywana w tym kierunku.

Uciepłownienie osiedla Zandka będzie realizowane wspólnie z gminną spółką ZBM-TBS Sp. z o.o., która ma przygotować budynki do podłączenia  i  odbioru ciepła. Według planów ciepło z nitki ma pojawić się w pierwszych 9 budynkach na osiedlu do 2020 roku.