Wymagany jest Flash Player 8 lub nowszy.
Zainstaluj najnowszą wersję.

Pogotowie ciepłownicze

32 788 03 61

32 271 37 09

695 321 160

Akcja ekologiczna

Jesteś tutaj: Strona główna » Akcja ekologiczna

Akcja ekologiczna

12.11.2019

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU RYSUNKOWEGO

ZPEC Sp. z o.o. informuje, iż w dniu 5.11.2019 roku Komisja konkursowa przyznała w dwóch kategoriach wiekowych po 4 nagrody dla uczestników biorących udział w konkursie rysunkowym pt. „Ciepłe spojrzenie na Zabrze przyszłości”.

Poniżej prezentujemy listę laureatów, nagrodzone prace oraz zdjęcia z uroczystej gali wręczenia nagród, która odbyła się dnia 7 listopada 2019 roku w siedzibie naszej firmy przy
ul. Goethego 3.

I kategoria – uczniowie szkół podstawowych

I miejsce

Adam Wierzgoń

 

II miejsce

Regina Hirschmayer

III miejsce

Paulina Spałek i Agata Stańska

 

 

II kategoria – uczniowie szkół ponad podstawowych oraz dorośli

I miejsce

Joanna Wątor

II miejsce

Julia Faryna

III miejsce Jarosław Hirschmayer

wyróżnienie

Paweł Janus

WSZYSTKIM  ZWYCIĘZCOM SERDECZNIE GRATULUJEMY!

 

 


 

18.10.2019

 

 

Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. informuje, że przedłuża termin przyjmowania prac w ramach konkursu rysunkowego „Ciepłe spojrzenie na Zabrze przyszłości”  do dnia 4 listopada 2019 roku.

Zwycięzców wybierze Komisja Konkursowa w dniu 5 listopada a uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w dniu 7 listopada 2019 roku o godz. 13.30 w siedzibie naszej firmy.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIECIA UDZIAŁU W KONKURSIE!

 

Szczegółowy regulamin i karta zgłoszenia do konkursu:

 

Regulamin konkursu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady udziału, przeprowadzenia oraz przyznania nagród
w konkursie o tematyce antysmogowej pt. „CIEPŁE SPOJRZENIE NA ZABRZE PRZYSZŁOŚCI” na pracę rysunkową, którego celem jest wyłonienie najładniejszych prac, charakteryzujących się wysokim poziomem artystycznym promującym potrzebę ekologicznego sposobu życia poprawiającego jakość życia i zdrowia mieszkańców.

2. Udział w konkursie jest bezpłatny. Każdy uczestnik konkursu jest zobowiązany spełnić wymogi niniejszego regulaminu.

3. Do konkursu może przystąpić każdy uczeń i mieszkaniec Zabrza. Uczestników podzielono na dwie kategorie: I kategoria - uczniowie uczęszczający do klas
w szkołach podstawowych oraz II kategoria - uczniowie szkół ponadpodstawowych
i dorośli mieszkańcy miasta Zabrze.

4. Organizatorem konkursu jest Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzy przy ul. Goethego 3.

II. CZAS TRWANIA KONKURSU

1. Termin dostarczania prac konkursowych od 3 października do 4 listopada 2019r.                       2. Ocena i wybór zwycięzców przez Komisję Konkursową w dniu 5 listopada 2019r.

3. Przekazanie informacji zwycięzcom w dniach 5-6 listopada 2019 roku.

4. Uroczyste wręczenie nagród w dniu 7 listopada 2019 roku o godz. 13.30
w siedzibie organizatora konkursu.

IlI. ZASADY i SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU

1. Przystąpienie do konkursu następuje poprzez łączne:

- dostarczenie pracy rysunkowej o tematyce konkursowej do siedziby Organizatora zgodnie z pkt. 3 oraz
- przesłanie (w formie skanu) lub dostarczenie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia, która stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu i dostępna jest
w wersji „do pobrania” na stronie Internetowej Organizatora.

2. Praca rysunkowa musi być wykonana w formacie A4 lub A3 w układzie poziomym lub pionowym, kredkami ołówkowymi, świecowymi, pastelami, mazakami, ołówkiem lub węglem. Prace wykonane inną techniką nie będą brały udziały w konkursie.

3. Pracę rysunkową należy dostarczyć (nie musi być osobiście) do siedziby Organizatora w dniach od 3 – 18 października 2019 roku (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30.-14.30).

4. Praca musi być podpisana. Z tyłu pracy rysunkowej należy podać imię, nazwisko,  rok urodzenia a w przypadku uczestników niepełnoletnich także numer i nazwę szkoły autora pracy oraz numer telefonu rodziców lub opiekunów prawnych.

5. Do oceny nadesłanych prac powołana zostanie kilkuosobowa Komisja Konkursowa, w skład której wchodzić będą przedstawiciele Organizatora, Patrona Prasowego oraz Młodzieżowego Domu Kultury.

6. Komisja konkursowa będzie zwracała szczególną uwagę na prace, które będą dotykały problemu „niskiej emisji” a  kryteriami oceny prac przez komisję będą zgodność z tematyką, estetyka prac, oryginalność i pomysł.

IV. NAGRODY

1. Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora przyzna po 3 nagrody
w każdej z kategorii (w tym za 1 miejsce tablet).

2. O przyznaniu nagród autorzy nagrodzonych prac będą powiadomieni telefonicznie, przewiduje się również przekazanie informacji w tym zakresie do placówki oświatowej do której uczęszcza uczeń-autor pracy.

V. WYSTAWY

1. Organizator zastrzega sobie prawo prezentacji wszystkich prac w Młodzieżowym Domu Kultury w Zabrzu przy ul. 3 Maja 12 w dowolnym, ustalonym między stronami terminie.

2. Organizator zamieści na swojej stronie internetowej informację oraz zdjęcia
z uroczystej gali wręczenia nagród a także zleci publikację artykułu prasowego w tym zakresie w lokalnej  i branżowej prasie.

VI. PRAWA AUTORSKIE

1. Uczestnicy konkursu mogą zgłaszać tylko prace wykonane samodzielnie, do których przysługują im autorskie prawa osobiste oraz całość autorskich praw majątkowych i prawa zależne.

2. Uczestnik, jako autor pracy, nie może naruszać prawa do wizerunku innych osób, za co ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność, także w razie roszczeń do Organizatora w związku z wykorzystaniem pracy w sposób opisany w Regulaminie.

3. Uczestnik konkursu przystępując do udziału w nim wyraża zgodę na wykorzystywanie i publikowanie przez Organizatora swojej pracy.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Prace nienagrodzone będą przechowywane przez Organizatora przez 6 miesięcy   licząc od daty zakończenia Konkursu. Po upływie tego okresu prace zostaną zniszczone.

2. Prace nagrodzone będą przechowywane bezterminowo.

3. Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej  www.zpec.pl w zakładce „akcja ekologiczna”.

4. Ewentualne tematy sporne dotyczące konkursu zostaną rozstrzygnięte przez Organizatora.

 

 

 

 

 

 

 

02.10.2019

 


Zachęcamy i zapraszamy do wzięcia udziału w naszym konkursie.

Szczegółowy regulamin i karta zgłoszenia do konkursu:

Regulamin konkursu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady udziału, przeprowadzenia oraz przyznania nagród
w konkursie o tematyce antysmogowej pt. „CIEPŁE SPOJRZENIE NA ZABRZE PRZYSZŁOŚCI” na pracę rysunkową, którego celem jest wyłonienie najładniejszych prac, charakteryzujących się wysokim poziomem artystycznym promującym potrzebę ekologicznego sposobu życia poprawiającego jakość życia i zdrowia mieszkańców.

2. Udział w konkursie jest bezpłatny. Każdy uczestnik konkursu jest zobowiązany spełnić wymogi niniejszego regulaminu.

3. Do konkursu może przystąpić każdy uczeń i mieszkaniec Zabrza. Uczestników podzielono na dwie kategorie: I kategoria - uczniowie uczęszczający do klas
w szkołach podstawowych oraz II kategoria - uczniowie szkół ponadpodstawowych
i dorośli mieszkańcy miasta Zabrze.

4. Organizatorem konkursu jest Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzy przy ul. Goethego 3.

II. CZAS TRWANIA KONKURSU

1. Termin dostarczania prac konkursowych od 3 do 18 października 2019 roku.

2. Ocena i wybór zwycięzców przez Komisję Konkursową w dniu 21 października 2019 roku.

3. Przekazanie informacji zwycięzcom w dniach 21-22 października 2019 roku.

4. Uroczyste wręczenie nagród w dniu 23 października 2019 roku o godz. 13.30
w siedzibie organizatora konkursu.

IlI. ZASADY i SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU

1. Przystąpienie do konkursu następuje poprzez łączne:

- dostarczenie pracy rysunkowej o tematyce konkursowej do siedziby Organizatora zgodnie z pkt. 3 oraz
- przesłanie (w formie skanu) lub dostarczenie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia, która stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu i dostępna jest
w wersji „do pobrania” na stronie Internetowej Organizatora – link

2. Praca rysunkowa musi być wykonana w formacie A4 lub A3 w układzie poziomym lub pionowym, kredkami ołówkowymi, świecowymi, pastelami, mazakami, ołówkiem lub węglem. Prace wykonane inną techniką nie będą brały udziały w konkursie.

3. Pracę rysunkową należy dostarczyć (nie musi być osobiście) do siedziby Organizatora w dniach od 3 – 18 października 2019 roku (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30.-14.30).

4. Praca musi być podpisana. Z tyłu pracy rysunkowej należy podać imię, nazwisko,  rok urodzenia a w przypadku uczestników niepełnoletnich także numer i nazwę szkoły autora pracy oraz numer telefonu rodziców lub opiekunów prawnych.

5. Do oceny nadesłanych prac powołana zostanie kilkuosobowa Komisja Konkursowa, w skład której wchodzić będą przedstawiciele Organizatora, Patrona Prasowego oraz Młodzieżowego Domu Kultury.

6. Komisja konkursowa będzie zwracała szczególną uwagę na prace, które będą dotykały problemu „niskiej emisji” a  kryteriami oceny prac przez komisję będą zgodność z tematyką, estetyka prac, oryginalność i pomysł.

IV. NAGRODY

1. Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora przyzna po 3 nagrody
w każdej z kategorii (w tym za 1 miejsce tablet).

2. O przyznaniu nagród autorzy nagrodzonych prac będą powiadomieni telefonicznie, przewiduje się również przekazanie informacji w tym zakresie do placówki oświatowej do której uczęszcza uczeń-autor pracy.

V. WYSTAWY

1. Organizator zastrzega sobie prawo prezentacji wszystkich prac w Młodzieżowym Domu Kultury w Zabrzu przy ul. 3 Maja 12 w dowolnym, ustalonym między stronami terminie.

2. Organizator zamieści na swojej stronie internetowej informację oraz zdjęcia
z uroczystej gali wręczenia nagród a także zleci publikację artykułu prasowego w tym zakresie w lokalnej  i branżowej prasie.

VI. PRAWA AUTORSKIE

1. Uczestnicy konkursu mogą zgłaszać tylko prace wykonane samodzielnie, do których przysługują im autorskie prawa osobiste oraz całość autorskich praw majątkowych i prawa zależne.

2. Uczestnik, jako autor pracy, nie może naruszać prawa do wizerunku innych osób, za co ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność, także w razie roszczeń do Organizatora w związku z wykorzystaniem pracy w sposób opisany w Regulaminie.

3. Uczestnik konkursu przystępując do udziału w nim wyraża zgodę na wykorzystywanie i publikowanie przez Organizatora swojej pracy.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Prace nienagrodzone będą przechowywane przez Organizatora przez 6 miesięcy  licząc od daty zakończenia Konkursu. Po upływie tego okresu prace zostaną zniszczone.

2. Prace nagrodzone będą przechowywane bezterminowo.

3. Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej  www.zpec.pl w zakładce „akcja ekologiczna”.

4. Ewentualne tematy sporne dotyczące konkursu zostaną rozstrzygnięte przez Organizatora.

 24.05.2018

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

ZPEC Sp. z o.o. informuje, iż w dniu 15.05.2018 roku Komisja konkursowa przyznała w dwóch kategoriach wiekowych po 3 nagrody główne dla uczestników biorących udział w konkursie fotograficznym pt. „Ciepłe spojrzenie na Zabrze” II edycja.

Poniżej prezentujemy listę laureatów, nagrodzone prace i zdjęcia z uroczystej gali wręczenia nagród, która odbyła się dnia 18 maja 2018 roku w siedzibie naszej firmy przy ul. Goethego 3.

Zwycięzcy w konkursie fotograficznym pt. „Ciepłe spojrzenie na Zabrze” II edycja.

Kategoria I – osoby dorosłe

I miejsce Piotr Pyzik

II miejsce Jarosław Rybicki

III miejsce Joanna Wątor

Kategoria II - osoby niepełnoletnie

 

I miejsce Paulina Mrozek

 

II miejsce Nadia Madziąg

 

III miejsce Łukasz Stosiek

 

WSZYSTKIM  ZWYCIĘZCOM SERDECZNIE GRATULUJEMY!

 

 

 

19.04.2018

ZPEC Sp. z o.o. ogłasza kolejną II edycję konkursu fotograficznego „Ciepłe spojrzenie na Zabrze”. Zdjęcia można nadsyłać do 23 kwietnia do 11 maja.

Jeśli dostrzegasz rzeczy, miejsca i zjawiska wyjątkowe, jeśli lubisz posługiwać się  aparatem fotograficznym lub robić zdjęcia telefonem i masz chęć utrwalenia rzeczywistości której nie zawsze dostrzegamy na co dzień, zachęcamy i zapraszamy do wzięcia udziału w naszym konkursie.

Celem konkursu jest pokazanie, że Zabrze jest miastem ciekawym, mającym swoją historię, miastem ciągle rozwijającym się a przede wszystkim miastem zielonym, gdzie stale dba się o środowisko i jakość życia w mieście.

PLAKAT .cdr

REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZENIA

 

 

 

 

 

 

 

 

Wcześniejsze informacje:

Artykuły prasowe o rozstrzygnięciu konkursu


 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

ZPEC Sp. z o.o. informuje, iż w dniu 21.11.2016 roku Komisja konkursowa przyznała w dwóch kategoriach wiekowych po 3 nagrody główne i 2 wyróżnienia dla uczestników   biorących udział w konkursie fotograficznym pt. „Ciepłe spojrzenie na Zabrze”.

Poniżej prezentujemy listę laureatów, nagrodzone prace i zdjęcia z uroczystej gali wręczenia nagród, która odbyła się dnia 25 listopada 2016 roku w siedzibie naszej firmy przy ul. Goethego 3.

Zwycięzcy w konkursie fotograficznym pt. „Ciepłe spojrzenie na Zabrze”.

Kategoria I – osoby dorosłe

1 miejsce  – TATAREK MAŁGORZATA

2 miejsce - WĄTOR SEBASTIAN

3 miejsce – STANISŁAWSKI MARIUSZ

Wyróżnienie – GODLEWSKI RAFAŁ

Wyróżnienie  – ZAWALSKI WIKTOR

 

Kategoria II – osoby niepełnoletnie

1 miejsce  – TUCHOLSKA KLAUDIA

2 miejsce – MROZEK PAULINA

3 miejsce  – TRĄBKA KAROLINA

Wyróżnienie – TWARDOCH AGATA

Wyróżnienie – KRZYCZKOWSKI SAMUEL

 

Zapraszamy również do obejrzenia relacji z rozstrzygnięcia:

http://www.tvzabrze.eu/aktualnosci/aktualnosci/wydarzenia-,1,1,18408 (początek relacji 8:24)

 

WSZYSTKIM  ZWYCIĘZCOM SERDECZNIE GRATULUJEMY!

Nagrodzone prace i laureaci:


 

Wcześniejsze informacje:

ZPEC Sp. z o.o. jako firma dostarczająca ekologiczne ciepło na terenie Zabrza ogłasza kolejny konkurs dla mieszkańców miasta. Tym razem jest to konkurs fotograficzny „Ciepłe spojrzenie na Zabrze”.

Celem konkursu jest pokazanie, że Zabrze jest miastem ciekawym, mającym swoją historię, miastem ciągle rozwijającym się a przede wszystkim miastem zielonym, gdzie stale dba się o środowisko i jakość życia w mieście.

Jeśli dostrzegasz rzeczy, miejsca i zjawiska wyjątkowe, jeśli lubisz posługiwać się  aparatem fotograficznym lub robić zdjęcia telefonem i masz chęć utrwalenia rzeczywistości której nie zawsze dostrzegamy na co dzień, zachęcamy i zapraszamy do wzięcia udziału w naszym konkursie.

Regulamin konkursu - plik w formacie .pdf do pobrania

Karta zgłoszenia - plik w formacie .pdf do pobrania

 

Wcześniejsze informacje:

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU PLASTYCZNEGO

ZPEC Sp. z o.o. informuje, iż w dniu 26.04.2016 roku Komisja konkursowa przyznała 3 nagrody główne i 4 wyróżnienia dla gimnazjalistów biorących udział w konkursie plastycznym o tematyce antysmogowej pt. „Razem zadbajmy o czyste powietrze w Zabrzu”.

Poniżej prezentujemy listę laureatów i zdjęcia z uroczystej gali wręczenia nagród, która odbyła się dnia 28 kwietnia 2016 roku w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Zabrzu przy ul. 3 Maja 12.

 

I miejsce JONATAN POECHE

(ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 18 – Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych, ul. Sitki 55)

II miejsce JAKUB NOWAKOWSKI

(ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 – Gimnazjum nr 15 ul. 3 Maja 118)

III miejsce WIKTORIA DRYMLAK

(ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 18 – Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych, ul. Sitki 55)

wyróżnienie HANNA KOBUS

(ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 11 – Gimnazjum nr 3, ul. Sienkiewicza 33)

 

 

wyróżnienie ZUZANNA BUCZAK

(ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH – Gimnazjum nr 1, ul. Wolności 323)

wyróżnienie AMELIA PALKA

(ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 18 – Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych, ul. Sitki 55)

wyróżnienie BARTEK JARMUSZEWICZ

(ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 – Gimnazjum nr 15, ul. 3 Maja 118)

 

WSZYSTKIM  ZWYCIĘZCOM SERDECZNIE GRATULUJEMY!

 

Relacja telewizyjna z gali wręczenia nagród dostępna w poniższym linku:
(materiał dotyczący konkursu od 03:50)

Nagrodzone prace i laureaci:

 

 

Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. serdecznie zaprasza wszystkich uczniów klas gimnazjalnych do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt.: „Razem zadbajmy o czyste powietrze w Zabrzu”.

Celem konkursu jest prezentacja problematyki „niskiej emisji” – zanieczyszczenia powietrza pochodzącego ze spalania węgla, odpadów w piecach domowych a tym samym promowanie zmian w zakresie sposobu ogrzewania budynków w mieście Zabrzu, niosących poprawę jakości powietrza i zdrowia mieszkańców.

Informujemy, iż udział w konkursie plastycznym jest bezpłatny, prace rysunkowe należy dostarczyć do siedziby naszej firmy od 30 marca do 24 kwietnia 2016 roku. Szczegółowe informacje na temat formatu, techniki oraz miejsca dostarczenia prac rysunkowych zawarte zostały w „Regulaminie konkursu na pracę plastyczną o tematyce antysmogowej”, który prezentujemy poniżej:

 

 

tekst regulaminu również do pobrania tutaj <kliknij>.

Regulamin konkursu na pracę plastyczną o tematyce antysmogowej.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa warunki udziału w konkursie pt. „RAZEM ZADBAJMY O CZYSTE POWIETRZE W ZABRZU” na pracę rysunkową, którego celem jest prezentacja problematyki „niskiej emisji” – zanieczyszczeń powietrza pochodzących ze spalania węgla i śmieci w piecach domowych.

2. Celem konkursu jest promowanie zmian w zakresie ogrzewania w mieście Zabrzu, niosących poprawę jakości powietrza i zdrowia mieszkańców.

3. Udział w konkursie jest bezpłatny.

4. Do konkursu może przystąpić każdy uczeń uczęszczający do klas gimnazjalnych (1-3) w samodzielnych gimnazjach lub Zespołach Szkół i innych na terenie miasta Zabrze.

5. Organizatorem konkursu jest Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzy przy ul. Goethego 3.

6. Do oceny dostarczonych prac powołana zostanie 4-osobowa Komisja Konkursowa.

II. CZAS TRWANIA KONKURSU

1. Termin dostarczania prac konkursowych od 30 marca do 24 kwietnia 2016 roku. 2. Przekazanie informacji zwycięzcom w dniach 26-27 kwietnia 2016 roku. 3. Uroczyste wręczenie nagród w dniu 28 kwietnia 2016 roku o godz. 10ej.

III. NAGRODY

1. Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora przyzna nagrody (w tym za 1 miejsce laptop).

2. O przyznaniu nagród autorzy nagrodzonych prac będą powiadomieni telefonicznie, przewiduje się również przekazanie informacji w tym zakresie do placówki oświatowej do której uczęszcza autor pracy.

3. Organizator wg własnej oceny przewiduje również przyznanie kilku nagród- gadżetów reklamowych autorom najciekawszych prac.

IV. WYSTAWY

1. Organizator przewiduje w dniach 27 kwietnia-13 maja 2016 roku prezentację wszystkich prac w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Zabrzu przy ul. 3 Maja 12
(w godzinach pracy MDK).

2. Organizator zamieści na swojej stronie internetowej informację oraz zdjęcia
z uroczystej gali wręczenia nagród a także zleci publikację artykułu prasowego w tym zakresie w lokalnej i branżowej prasie.

V. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU

1. Warunkiem udziału w konkursie jest przekazanie pracy o tematyce konkursowej oraz wyrażenie zgody na publikację pracy zgodnie z zapisami zawartymi w punkcie IV.

2. Praca musi być dostarczona w formacie A2 (1/2 formatu A1) w układzie poziomym jak i pionowym. Technika pracy dowolna.

3. Pracę rysunkową należy dostarczyć (nie musi być osobiście) do siedziby Organizatora w dniach od 30 marca-24 kwietnia 2016 roku.

4. Praca musi być podpisana. Z tyłu pracy rysunkowej należy podać imię, nazwisko, datę urodzenia (wystarczy rok) oraz nazwę szkoły autora pracy oraz numer telefonu (preferowany nr komórkowy autora bądź rodziców lub opiekunów prawnych).

5. Do oceny nadesłanych prac powołana zostanie Komisja Konkursowa,
w skład której wchodzić będą przedstawiciele Organizatora, Patrona Prasowego oraz Młodzieżowego Domu Kultury.

6. Komisja konkursowa będzie zwracała szczególną uwagę na prace, które będą dotykały problemu „niskiej emisji” a kryteriami oceny prac przez komisję będą zgodność z tematyką, estetyka prac i oryginalność.

VI. PRAWA AUTORSKIE

1. Uczestnicy konkursu mogą zgłaszać tylko prace wykonane samodzielnie, do których przysługują im autorskie prawa osobiste oraz całość autorskich praw majątkowych i prawa zależne.

2. Uczestnik, jako autor pracy, nie może naruszać prawa do wizerunku innych osób, za co ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność, także w razie roszczeń do Organizatora w związku z wykorzystaniem pracy w sposób opisany w Regulaminie.

3. Uczestnik konkursu przystępując do udziału w nim wyraża zgodę na wykorzystywanie i publikowanie przez Organizatora swojej pracy i wizerunku w materiałach związanych z konkursem oraz na stronie internetowej Organizatora.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Prace nienagrodzone będą przechowywane przez Organizatora przez dwa miesiące licząc od daty zakończenia Konkursu. Po upływie tego okresu prace zostaną zniszczone.

2. Prace nagrodzone będą przechowywane bezterminowo.

3. Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.zpec.pl w zakładce „akcja ekologiczna”.

 

 

 

 

Wcześniejsze informacje:


 

Informacja o zakończonym etapie:

Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w dniach 12-13 maja 2015 roku  zorganizowało wystawę grupowych prac rysunkowych dzieci z zabrzańskich przedszkoli.

Rysunki powstały w ramach prowadzonej akcji ekologicznej „Zamień piec na kaloryfer” podczas której jej uczestnicy-przedszkolaki miały okazję dowiedzieć się jak ważna jest dbałość o środowisko, czyste powietrze i że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za stan powietrza w naszym mieście. Dzieci mogły również poznać zalety ogrzewania ciepłem z miejskiej sieci ciepłowniczej mieszkań i budynków użyteczności publicznej do czego wykorzystano kolorowe plansze edukacyjne i schematy rysunkowe. Akcja ekologiczno-edukacyjna była prowadzona w zabrzańskich przedszkolach przez ZPEC Sp. z o.o. w latach 2014-2015 i objęła swym zasięgiem blisko 1000 przedszkolaków.

Wystawę prac rysunkowych można było zwiedzać w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Zabrzu przy ul. 3 Maja 12 w dniach 12-13 maja 2015 roku w godz. 9-14. Podczas wystawy można było oddać swój głos na wybraną grupową pracę. Przedszkole, które uzyskało największą ilość głosów otrzymało „nagrodę publiczności”. Ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród odbyło się na uroczystej gali w dniu 18 maja 2015 roku o godz. 10.00.

Poniżej prezentujemy zdjęcia z wystawy i z zakończenia kolejnego etapu Akcji Ekologiczej a także artykuł prasowy z tego wydarzenia, który ukazał się w tygodniku „Nowiny Zabrzańskie”.

 

Wcześniejsze informacje:

Miło nam poinformować, że od 7 października 2014 r rozpoczynamy kolejny etap akcji ekologicznej pt. "Zamień piec na Kaloryfer". Ten etap akcji potrwa do końca marca 2015 r. Tym razem zamierzamy odwiedzić 13 placówek zabrzańskich przedszkoli. Przewidujemy, że w akcji weźmie udział ponad 1000 dzieci, gdzie poprzez zabawę i wspólne czytanie książeczki o Czerwonym Kapturku będzie okazją do rozmowy z dziećmi o ekologii, głównie czystym powietrzu w mieście. Każde dziecko otrzyma drobny upominek oraz książeczkę "Czerwony Kapturek w mieście" mówiącą o poważnych tematach ekologii w atrakcyjnej bajkowej formule dla dzieci.


 

Informacja z 22.04.2014

W roku 2014 tak jak i jaki w latach ubiegłych ZPEC Sp. z o.o. wzięło czynny udział w obchodach Tygodnia Ziemi organizowanych przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. W dniach 8 i 11 kwietnia przedstawiciele ZPEC Sp. z o.o. przeprowadzili akcję ekologiczną dla dzieci przedszkolnych w Sali Witrażowej Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. W akcji tej wzięło udział około 150 dzieci, które wysłuchały słuchowiska: „Czerwony Kapturek w mieście.” I zostały obdarowane książeczkami o tym samym tytule wydanymi przez Ciepło Systemowe. Jest to kontynuacja I etapu akcji pt. Zamień piec na kaloryfer” prowadzonej przez ZPEC Sp. z o.o. od 2012 roku.

Kolejny etap akcji przewidujemy w okresie od września 2014 r do czerwca 2015r. Tym razem zamierzamy odwiedzić zabrzańskie przedszkola. W akcji weźmie udział 1100 dzieci , gdzie poprzez zabawę i wspólne czytanie książeczki o czerwonym kapturku, będzie okazją do rozmowy z dziećmi o ekologii głównie o czystym powietrzu w mieście do przekazywania dzieciom w czasie spotkań przekazu ze szczególnym uwzględnieniem dbałości o powietrze w mieście. Każde dziecko otrzyma drobny upominek oraz książeczkę „Czerwony Kapturek w mieście” mówiącą o poważnych tematach ekologii w atrakcyjnej bajkowej formule dla dzieci.

Dodatkowo w ramach tygodnia Ziemi odbyło się spotkanie na Kotłowni Rokitnica z dziećmi gdzie mogły obejrzeć nowoczesną ekologiczną kotłownię oraz poznać sposoby jej działania Kotłownię odwiedziło ok 60 dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 28 w Zabrzu.

 

 

 

 

Informacja z 02.04.2014

Wspierając ogólnopolską Promocję Ciepła Systemowego oraz kontynuując akcję prowadzoną przez ZPEC Sp. z o.o. pod tytułem „Zamień piec na kaloryfer” w ramach obchodów „Tygodnia Ziemi” ZPEC Sp. z o.o. wraz z Muzeum Górnictwa Węglowego organizuje spotkanie z dziećmi z Przedszkola nr 33 w Zabrzu. Spotkanie odbędzie się 9 i 11 kwietnia br. o godz. 900 w Sali Witrażowej w/w Muzeum. Na spotkaniu dzieci otrzymają edukacyjną książeczkę „Czerwony Kapturek w mieście” oraz wezmą udział w słuchowisku przybliżającym tematykę niskiej emisji i problemów z nią związanych. Dodatkowo w formie wspólnej zabawy przeprowadzone zostaną rozmowy o ekologii, w tym także o racjonalnym gospodarowaniu ciepłem.

 

Informacja o zakończonym etapie:

Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w listopadzie 2012 roku rozpoczęło Akcję Ekologiczną pt. "Zamień piec na kaloryfer". Do października 2013 roku przedstawiciele ZPEC odwiedzili 14 szkół, 4 przedszkola i 1 świetlicę środowiskową, łącznie w akcji udział wzięło ponad 1200 dzieci. Akcja miała na celu uświadomienie, że każdy z nas jest odpowiedzialny za stan powietrza w mieście. Opracowane zostały kolorowe plansze edukacyjne a każde spotkanie zakończone było konkursem rysunkowym pt. "Narysuj najweselszy kaloryfer".

Etap I akcji został oficjalnie zakończony 3-dniową wystawą wyróżnionych prac rysunkowych namalowanych przez dzieci podczas spotkań w placówkach oświatowych. Wystawa odbyła się w Młodzieżowym Domu Kultury w Zabrzu przy ul. 3 Maja 12 gdzie w dniach 2-4 października 2013 roku będzie można było oglądać prace i wziąć udział w głosowaniu przy wyborze nagrody publiczności. W dniu 7 października 2013 roku jury wybrało najlepsze prace, a 9 października 2013 roku odbyło się oficjalne zakończenie i wręczenie nagród zwycięzcom.

Każda z placówek otrzymała również Certyfikat PARTNERA EKOLOGICZNEGO ZPEC Sp. z o.o. za świadome krzewienie ekologicznej postawy wśród uczniów ze szczególnym uwzględnieniem dbałości o powietrze w mieście Zabrze tj. udział w akcji ekologicznej: „ZAMIEŃ PIEC NA KALORYFER” oraz okolicznościowy kalendarz na 2014 rok.

Patronat honorowy nad akcją „Zamień piec na kaloryfer” objęła Pani Prezydent Miasta Zabrze Małgorzata Mańka-Szulik a patronat prasowy lokalny tygodnik Nowiny Zabrzańskie.